REGISTRATÚRA

Spoločnosť SCHWARTZ s.r.o. ponúka kompletný balík služieb spojený s registratúrou a úschovou dokumentov. V nasledujúcich riadkoch je zhrnutá celá problematika správy registratúry a archivovania dokumentov vo všetkých oblastiach našej spoločnosti v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR. V oblasti správy a úschovy registratúry Vám SCHWARTZ s.r.o. zabezpečí:

  1. Vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku pre firmy v oblasti registratúry pôvodcu záznamov
  2. Poskytnutie poradenskej činnosti a pomoc zorientovať sa v problematike registratúry záznamov a nového zákona
  3. Zavedenie registratúrneho systému vo firmách, metodické usmernenie a zaškolenie zamestnancov pre vedenie registratúrneho denníka, triedenie, evidovanie, ukladanie a značenie záznamov, ukladanie do registratúrneho strediska a následne prípravu dokumentov na vyraďovacie konanie
  4. Zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej úschovy registratúrnych záznamov vo vlastných priestoroch vyhradených pre tieto účely
  5. Vedenie správy registratúrneho strediska alebo úložného miesta tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu registratúrnych záznamov

Ak sa rozhodnete poradiť si v tejto oblasti sami, dovoľte nám usmerniť Vaše konanie správnym smerom. Všetky inštrukcie a tlačivá sú v súlade s nariadeniami MV SR a sú v aktuálnom znení.

Registratúra vo verejnej správe:

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy a školské zariadenia.

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy s využitím osobnej zložky žiaka.

Usmernenie o vedení správy registratúry škôl a školských zariadení.

Registratúra pre ústredné orgány štátnej správy

Vzorový registratúrny poriadok pre ústredné orgány štátnej správy.

Vzorový registratúrny poriadok VÚC.

Registratúrny plán VÚC.

Vzorový registratúrny poriadok pre mestské úrady.

Vzorový registratúrny poriadok pre obecné úrady.

Vzorový registratúrny plán pre mestské a obecné úrady.

Registratúra v privátnej sfére:

Úvodný text k registratúrnemu plánu.

Jednoduchý návod na manipuláciu s registratúrnymi záznamami.

Jednoduchá štruktúra členenia registratúry.

Vzorový registratúrny poriadok pre malé subjekty.

Štruktúra registratúrneho plánu.

Ostatné informačné systémy sú dostupné priamo na https://www.minv.sk/?sprava-registratury